bartopilkarz

7 tekstów – auto­rem jest bar­to­pil­karz.

I mo­rał z tej baj­ki jest taki,
Że ważne, byś był sobą, nieważne jaki. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 grudnia 2010, 19:29

W życiu nikt nie ma lek­ko. Trze­ba być wyt­re­nowa­nym. Każdy mu­si stać się mis­trzem w pod­nosze­niu ciężaru włas­ne­go ego. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 września 2010, 17:00

Chcesz, po­wiem Ci jak to nie war­to się sta­rać. Po­wiem coś o samotności. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 16 września 2010, 02:59

Kil­ka ra­zy za­leżało mi na kimś. Już nie chcę mar­no­wać na to czasu. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 26 lipca 2010, 02:15

Praw­dzi­wa miłość jest wte­dy.. gdy nie wstydzisz się pier­dnąć w obec­ności ukocha­nej osoby. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 lipca 2010, 23:42

... I choćbym miał do końca życia ro­bić to za dar­mo - to na­wet większa fraj­da, bo pieniądze możesz ot­rzy­mać za pracę, której pew­nie nie lu­bisz. A do te­go, co kochasz, na­wet dopłacaj. Bo naj­większą nag­rodą będzie wte­dy uśmiech Twoich blis­kich i ludzi, którym na To­bie za­leży. I Two­je prze­kona­nie, że jest w tym świecie rzecz, do której zaw­sze możesz wrócić. To mój azyl... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 lipca 2010, 14:28

nie zaz­na tu spełnienia dusza romantyka... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 lipca 2010, 23:04
bartopilkarz

w pogoni za szczęściem ..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bartopilkarz

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność